Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Peter Bouw Reklame, gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen Bouw aangegaan.
1-2 De opdracht of reservering van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Bouw zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van de voorwaarden van Bouw afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1-3 In de voorwaarden wordt onder goederen verstaan alle goederen en diensten die ten aanzien van de door Bouw uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 2 Aanbiedingen.
2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten enz. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.
2-2 Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeenkomsten worden eerst door Bouw zijn schriftelijke bevestiging bindend. Bouw aanvaardt bij aanbieding echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

Artikel 3 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Bouw binden de laatste niet voorzover ze door Bouw niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Overeenkomst.
4-1 De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Bouw door zijn schriftelijke bevestiging. Elke met hem aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Bouw zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
4-2 De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende goederen slechts voor het afgesproken doel c.q. lokatie te gebruiken, indien de opdrachtgever de goederen voor een ander doel c.q. lokatie gebruikt, is Bouw gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van Bouw.
4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht enz. alsmede gegevens in brochures door Bouw bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.
4-4 Indien geen overeenkomst tussen opdrachtgever en Bouw tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden het ontwerp en alle andere door Bouw ter beschikking gestelde middelen binnen 30 dagen te retourneren.
Worden de ter beschikking gestelde middelen niet binnen 30 dagen geretourneerd dan heeft Bouw het recht om de opdrachtgever van rechtswege in gebreke te stellen en een boete te vorderen van € 5.000,00.

Artikel 5 Adviezen e.d.
5-1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Bouw zijn adviezen, teksten, ontwerpen en tekeningen. behoudens dan, wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt, of het werk door hem wordt uitgevoerd.
Ontwerpen en tekeningen blijven zijn eigendom.
5-2 Als Bouw opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan hem verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Bouw te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.
6-1 Op alle door Bouw verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt Bouw zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven Bouw zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6-2 Het in het eerste lid van dit artikel genoemde mag door de opdrachtgever alleen gebruikt worden voor het overeengekomen doel, Bouw is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdrachtgever de bedoelde goederen voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken.
6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00 onverminderd Bouw zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Prijzen.
Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting van geldende prijzen. Wijzigingen in de gesloten overeenkomst worden berekend tegen de dan geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook alle geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie hebben beide partijen het recht om de algehele verrekening te verlangen.

Artikel 8 Aanbetaling.
Bouw is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen, tenzij anders is overeengekomen. Indien door wanprestatie van Bouw de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane
aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 9 Productiemiddelen.
Zetvormen en werkvormen welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijke goederen te komen, blijven tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van Bouw. Bouw is niet verplicht deze te bewaren.

Artikel 10 Leverings- c.q. opleveringstermijnen.
10-1 Opgegeven (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever Bouw schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Bouw zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
10-2 Indien een bepaalde datum van levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Bouw niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld.
10-3 Wanneer er bestelde goederen, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
10-4 Bouw heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Elke gedeeltelijke levering kan worden gefactureerd, in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in art. “Betaling”
10-5 Indien Bouw niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen zal Bouw aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmee de genoemde (op)leveringstermijn zal worden overschreden.

Artikel 11 Afwerking.
11-1 Geringe afwijkingen bij kleurendruk, in kwaliteit, lettertype, kleur, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Als bij beoordeling het geleverde afwijkt buiten de toelaatbare grenzen moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
11-2 Teksten en/of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven copy of schriftelijke opdracht.
11-3 Voor papier zijn binnen de overeenkomst genoemde grenzen afwijken in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar.

Artikel 12 Annulering.
12-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Bouw reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkte tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Bouw als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Bouw te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
12-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Bouw zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht.
13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van clichés of fotolitho’s enz.) welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Bouw ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
13-3 Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Bouw buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Meerwerk.
14-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
14-2 Door Bouw te maken kosten, verband houdende met de te vervaardigen opdracht, welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
14-3 De toepasselijkheid van het in artikel 7A: 1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15 Uitbesteding aan derden.
Opdrachtgever machtigt Bouw om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Bouw gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 16 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Bouw aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresse verzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 17 Reclames.
17-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Bouw terstond schriftelijk op de hoogte brengen.
17-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen, na de dag van de levering c.q. oplevering Bouw wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
17-3 Bouw dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
17-4 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.
17-5 Indien de reclame naar het oordeel van Bouw c.q. de onafhankelijk deskundige juist is, zal Bouw hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in originele toestand. Bouw is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 18 Garantie.
Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 19 Aansprakelijkheid.
19-1 Bouw is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
Fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd.
19-2 Teksten en/of instructies van de opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven copy en/of schriftelijke opdracht voor eventuele schaden ontstaan door mondeling opgegeven copy en/of verstrekte, opdrachten instructies e.d. is Bouw niet aansprakelijk.
19-3 Bouw is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden. voorzover ontstaan door grove schuld van Bouw of van hen die door Bouw te werk zijn gesteld.
19-4 Bouw zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
19-5 De opdrachtgever vrijwaart Bouw voor alle aanspraken van derden terzake van inbreuken op hun octrooi-, merk- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

Artikel 20 Overmacht.
20-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Bouw of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Bouw, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Bouw, dan wel in de middelen van vervoer van derden het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Bouw overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dan de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe dan ook genaamd kan doen gelden.
20-2 Bouw is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud.
21-1 Zolang Bouw geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Bouw.
21-2 Bouw heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, instaat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
21-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding.
22-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat dus enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Bouw ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
22-2 De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Bouw eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Bouw op de opdrachtgever heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 23 Betaling.
23-1 Indien betaling in termijnen is overeengekomen dienen deze telkens plaats te vinden 30 dagen na de dag waarop Bouw de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
23-2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
23-3 Bouw is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
23-4 Bouw is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door die niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
23-5 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente met een minimum van € 250,00 Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
23-6 Uit het enkele feit dat Bouw zicht heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijk kosten.

Artikel 24 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon c.q. vestigingsplaats van Bouw, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *